YOGA

Giáo trình Yoga cho mọi người - thầy Master Kamal

Bài tập ngày 1

Bài tập ngày 2

Bài tập ngày 3

Bài tập ngày 4

Bài tập ngày 5
 
Bài tập ngày 6

Bài tập ngày 7

Bài tập ngày 8

Bài tập ngày 9

Bài tập ngày 10

Bài tập ngày 11

Bài tập ngày 12

Bài tập ngày 13

Bài tập ngày 14

Bài tập ngày 15